Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 października 2009 r.

13 października 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 października 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 2 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,1 mld euro do poziomu 179 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
7 października 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 9,9 mld CHF 10 mld CHF
8 października 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 34,1 mld USD 31,1 mld USD
8 października 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 3,1 mld USD -
8 października 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 91 dni - 1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 305,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,3 mld euro do poziomu 772,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,4 mld euro do poziomu 138,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 33,9 mld euro do poziomu 549,8 mld euro. W środę 7 października 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 66,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 62,6 mld euro. W czwartek 8 października 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 3 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 1,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 36,1 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,4 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 144,8 mld euro (wobec 150,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 9 października 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,8 mld euro do poziomu 17,4 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 41,8 mld euro do poziomu 176,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.167 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 193.681 −718
2.1 Należności od MFW 62.857 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 130.824 −718
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 48.937 −3.387
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.418 277
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.418 277
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 694.579 −39.745
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 62.620 −4.147
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 631.850 −35.590
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 85 −7
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 25 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.969 −706
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 322.880 2.124
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 17.353 1.774
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.527 350
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.204 0
9 Pozostałe aktywa 228.907 333
Aktywa razem 1.802.742 −41.825
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 772.263 1.317
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 321.317 −47.590
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 176.524 −41.784
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 144.784 −5.813
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 169 10
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 152.328 578
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 138.427 −2.409
5.2 Pozostałe zobowiązania 13.901 2.988
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 78.874 2.534
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.551 686
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.133 −708
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.133 −708
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 148.991 1.346
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.957 0
Pasywa razem 1.802.742 −41.825

Kontakt z mediami