Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. spalio 9 d.

2009 m. spalio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. spalio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 179 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. spalio 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 9,9 mlrd. CHF 10 mlrd. CHF
2009 m. spalio 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 34,1 mlrd. USD 31,1 mlrd. USD
2009 m. spalio 8 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,1 mlrd. USD
2009 m. spalio 8 d. 91 dienos likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 305,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 772,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 138,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 33,9 mlrd. eurų – iki 549,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. spalio 7 d., baigėsi 66,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 62,6 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. spalio 8 d., baigėsi 3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 1,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 36,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 144,8 mlrd. eurų (palyginti su 150,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. spalio 9 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 17,4 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41,8 mlrd. eurų – iki 176,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 167 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 193 681 −718
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 857 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 824 −718
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 48 937 −3 387
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 418 277
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 418 277
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 694 579 −39 745
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 62 620 −4 147
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 631 850 −35 590
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 85 −7
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 25 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 969 −706
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 322 880 2 124
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 17 353 1 774
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 527 350
8 Valdžios skola eurais 36 204 0
9 Kitas turtas 228 907 333
Visas turtas 1 802 742 −41 825
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 772 263 1 317
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 321 317 −47 590
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 176 524 −41 784
2.2 Indėlių galimybė 144 784 −5 813
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 169 10
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 152 328 578
5.1 Valdžiai 138 427 −2 409
5.2 Kiti įsipareigojimai 13 901 2 988
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 874 2 534
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 551 686
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 133 −708
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 133 −708
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 148 991 1 346
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 957 0
Visi įsipareigojimai 1 802 742 −41 825

Kontaktai žiniasklaidai