Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 9. oktobrī

2009. gada 13. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 9. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 179 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 7. oktobris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 9.9 mljrd. Šveices franku 10 mljrd. Šveices franku
2009. gada 8. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 34.1 mljrd. ASV dolāru 31.1 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 8. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 3.1 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 8. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 91 dienas 1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 305.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 772.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 138.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 33.9 mljrd. euro (līdz 549.8 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 7. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 66.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 62.6 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 8. oktobrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 1.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 36.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 144.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 150.6 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 9. oktobrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 17.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 41.8 mljrd. euro (līdz 176.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,167 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 193,681 −718
2.1 SVF debitoru parādi 62,857 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,824 −718
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 48,937 −3,387
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,418 277
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,418 277
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 694,579 −39,745
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 62,620 −4,147
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 631,850 −35,590
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 85 −7
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 25 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,969 −706
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 322,880 2,124
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 17,353 1,774
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,527 350
8 Valdības parāds euro 36,204 0
9 Pārējie aktīvi 228,907 333
Kopā aktīvi 1,802,742 −41,825
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 772,263 1,317
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 321,317 −47,590
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 176,524 −41,784
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 144,784 −5,813
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 169 10
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 152,328 578
5.1 Saistības pret valdību 138,427 −2,409
5.2 Pārējās saistības 13,901 2,988
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,874 2,534
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,551 686
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,133 −708
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,133 −708
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 148,991 1,346
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,957 0
Kopā pasīvi 1,802,742 −41,825

Kontaktinformācija presei