Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. oktober 2009

13. oktober 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. oktober 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,1 mia. euro til 179 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
7. oktober 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 9,9 mia. CHF 10 mia.
8. oktober 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 34,1 mia. USD 31,1 mia.
8. oktober 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 3,1 mia. -
8. oktober 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 91 dage - USD 1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 305,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 772,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,4 mia. euro til 138,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 33,9 mia. euro til 549,8 mia. euro. Onsdag den 7. oktober 2009 udløb en primær markedsoperation på 66,8 mia. euro, og en ny på 62,6 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 8. oktober 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 3 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 1,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 36,1 mia. euro med en løbetid på seks måneder, og en ny på 2,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 144,8 mia. euro (mod 150,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,8 mia. euro til 17,4 mia. euro i ugen, der sluttede den 9. oktober 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 41,8 mia. euro til 176,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.167 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 193.681 −718
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.857 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.824 −718
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 48.937 −3.387
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.418 277
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.418 277
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 694.579 −39.745
5.1 Primære markedsoperationer 62.620 −4.147
5.2 Langfristede markedsoperationer 631.850 −35.590
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 85 −7
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 25 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.969 −706
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 322.880 2.124
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 17.353 1.774
7.2 Andre værdipapirer 305.527 350
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.204 0
9 Andre aktiver 228.907 333
Aktiver i alt 1.802.742 −41.825
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 772.263 1.317
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 321.317 −47.590
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 176.524 −41.784
2.2 Indlånsfacilitet 144.784 −5.813
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 9 7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 169 10
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 152.328 578
5.1 Offentlig forvaltning og service 138.427 −2.409
5.2 Andre forpligtelser 13.901 2.988
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.874 2.534
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.551 686
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.133 −708
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.133 −708
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 148.991 1.346
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.957 0
Passiver i alt 1.802.742 −41.825

Medie- og pressehenvendelser