Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 oktober 2009

13 oktober 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 oktober 2009 was de daling van EUR 2 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,1 miljard naar EUR 179 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
7 oktober 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 9,9 miljard CHF 10 miljard
8 oktober 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 34,1 miljard USD 31,1 miljard
8 oktober 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,1 miljard -
8 oktober 2009 91-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 305,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 772,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,4 miljard naar EUR 138,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 33,9 miljard naar EUR 549,8 miljard. Op woensdag 7 oktober 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 66,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 62,6 miljard verrekend. Op donderdag 8 oktober 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 3 miljard, met een looptijd van 3 maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 1,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel tevens een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 36,1 miljard, met een looptijd van 6 maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 144,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 150,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 9 oktober 2009 met EUR 1,8 miljard naar EUR 17,4 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41,8 miljard naar EUR 176,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.167 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 193.681 −718
2.1 Vorderingen op het IMF 62.857 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.824 −718
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 48.937 −3.387
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.418 277
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.418 277
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 694.579 −39.745
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 62.620 −4.147
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 631.850 −35.590
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 85 −7
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 25 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.969 −706
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 322.880 2.124
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 17.353 1.774
7.2 Overige waardepapieren 305.527 350
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.204 0
9 Overige activa 228.907 333
Totaal activa 1.802.742 −41.825
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 772.263 1.317
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 321.317 −47.590
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 176.524 −41.784
2.2 Depositofaciliteit 144.784 −5.813
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 169 10
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.328 578
5.1 Overheid 138.427 −2.409
5.2 Overige verplichtingen 13.901 2.988
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.874 2.534
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.551 686
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.133 −708
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.133 −708
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 148.991 1.346
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.957 0
Totaal passiva 1.802.742 −41.825
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media