Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. říjnu 2009

13. října 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. října 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 4,1 mld. EUR na 179 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
7. října 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 9,9 mld. CHF 10 mld. CHF
8. října 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 34,1 mld. USD 31,1 mld. USD
8. října 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 3,1 mld. USD -
8. října 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 91 dní - 1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 305,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 772,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,4 mld. EUR na 138,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 33,9 mld. EUR na 549,8 mld. EUR. Ve středu 7. října 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 66,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 62,6 mld. EUR. Ve čtvrtek 8. října 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 3 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 1,1 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 36,1 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 2,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 144,8 mld. EUR (oproti 150,6 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 9. října 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,8 mld. EUR na 17,4 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41,8 mld. EUR na 176,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 167 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 193 681 −718
2.1 Pohledávky za MMF 62 857 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 824 −718
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 48 937 −3 387
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 418 277
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 418 277
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 694 579 −39 745
5.1 Hlavní refinanční operace 62 620 −4 147
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 631 850 −35 590
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 85 −7
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 25 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 969 −706
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 322 880 2 124
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 17 353 1 774
7.2 Ostatní cenné papíry 305 527 350
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 204 0
9 Ostatní aktiva 228 907 333
Aktiva celkem 1 802 742 −41 825
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 772 263 1 317
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 321 317 −47 590
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 176 524 −41 784
2.2 Vkladová facilita 144 784 −5 813
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 169 10
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 152 328 578
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 138 427 −2 409
5.2 Ostatní závazky 13 901 2 988
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 874 2 534
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 551 686
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 133 −708
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 133 −708
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 148 991 1 346
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 957 0
Pasiva celkem 1 802 742 −41 825

Kontakty pro média