Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. októbru 2009

13. októbra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. októbra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 4,1 mld. EUR na 179 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
7. októbra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 9,9 mld. CHF 10 mld. CHF
8. októbra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 34,1 mld. USD 31,1 mld. USD
8. októbra 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,1 mld. USD -
8. októbra 2009 91-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch - 1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 305,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,3 mld. EUR na 772,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,4 mld. EUR na 138,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 33,9 mld. EUR na 549,8 mld. EUR. V stredu 7. októbra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 66,8  mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 62,6 mld EUR. Vo štvrtok 8. októbra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 3 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 1,1 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 36,1 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 2,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 144,8 mld. EUR (v porovnaní so 150,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 9. októbra 2009 zvýšil o 1,8 mld. EUR na 17,4 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 41,8 mld. EUR na 176,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 167 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 193 681 −718
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 857 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 824 −718
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 48 937 −3 387
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 418 277
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 418 277
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 694 579 −39 745
5.1 Hlavné refinančné operácie 62 620 −4 147
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 631 850 −35 590
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 85 −7
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 25 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 969 −706
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 322 880 2 124
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 17 353 1 774
7.2 Ostatné cenné papiere 305 527 350
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 204 0
9 Ostatné aktíva 228 907 333
Úhrn aktív 1 802 742 −41 825
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 772 263 1 317
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 321 317 −47 590
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 176 524 −41 784
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 144 784 −5 813
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 9 7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 169 10
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 152 328 578
5.1 Verejná správa 138 427 −2 409
5.2 Ostatné záväzky 13 901 2 988
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 874 2 534
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 551 686
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 133 −708
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 133 −708
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 148 991 1 346
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 957 0
Úhrn pasív 1 802 742 −41 825

Kontakt pre médiá