Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. oktobra 2009

13. oktober 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. oktobra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 4,1 milijarde EUR na 179 milijard EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
7. oktober 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 9,9 mrd CHF 10 mrd CHF
8. oktober 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 34,1 mrd USD 31,1 mrd USD
8. oktober 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,1 mrd USD -
8. oktober 2009 91-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 305,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 772,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,4 milijarde EUR na 138,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 33,9 milijarde EUR na 549,8 milijarde EUR. V sredo, 7. oktobra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 66,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 62,6 milijarde EUR. V četrtek, 8. oktobra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 3 milijard EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 1,1 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 36,1 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev in poravnana je bila nova v višini 2,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 144,8 milijarde EUR (v primerjavi s 150,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 9. oktobra 2009, povečala za 1,8 milijarde EUR na 17,4 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41,8 milijarde EUR na 176,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.167 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 193.681 −718
2.1 Terjatve do MDS 62.857 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.824 −718
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 48.937 −3.387
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.418 277
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.418 277
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 694.579 −39.745
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 62.620 −4.147
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 631.850 −35.590
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 85 −7
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 25 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.969 −706
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 322.880 2.124
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 17.353 1.774
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.527 350
8 Dolg širše države v EUR 36.204 0
9 Druga sredstva 228.907 333
Skupaj sredstva 1.802.742 −41.825
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 772.263 1.317
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 321.317 −47.590
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 176.524 −41.784
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 144.784 −5.813
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 169 10
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 152.328 578
5.1 Širša država 138.427 −2.409
5.2 Druge obveznosti 13.901 2.988
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.874 2.534
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.551 686
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.133 −708
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.133 −708
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 148.991 1.346
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.957 0
Skupaj obveznosti 1.802.742 −41.825
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije