Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 октомври 2009 г.

13 октомври 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 9 октомври 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 4,1 млрд. евро до 179 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
7 октомври 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 9,9 млрд. швейцарски франка 10 млрд. швейцарски франка
8 октомври 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 34,1 млрд. щатски долара 31,1 млрд. щатски долара
8 октомври 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,1 млрд. щатски долара -
8 октомври 2009 г. 91-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 305,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 772,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,4 млрд. евро до 138,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 33,9 млрд. евро до 549,8 млрд. евро. На 7 октомври 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 66,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 62,6 млрд. евро. На 8 октомври 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 3 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 1,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 36,1 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 2,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 144,8 млрд. евро (при 150,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,8 млрд. евро до 17,4 млрд. евро през седмицата, която приключва на 9 октомври 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 41,8 млрд. евро до 176,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 167 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 193 681 −718
2.1 Вземания от МВФ 62 857 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 824 −718
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 48 937 −3 387
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 418 277
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 418 277
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 694 579 −39 745
5.1 Основни операции по рефинансиране 62 620 −4 147
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 631 850 −35 590
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 85 −7
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 25 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 969 −706
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 322 880 2 124
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 17 353 1 774
7.2 Други ценни книжа 305 527 350
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 204 0
9 Други активи 228 907 333
Общо активи 1 802 742 −41 825
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 772 263 1 317
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 321 317 −47 590
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 176 524 −41 784
2.2 Депозитно улеснение 144 784 −5 813
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 169 10
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 152 328 578
5.1 Сектор „Държавно управление“ 138 427 −2 409
5.2 Други задължения 13 901 2 988
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 874 2 534
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 551 686
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 133 −708
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 133 −708
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 148 991 1 346
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 957 0
Общо пасиви 1 802 742 −41 825

Данни за контакт за медиите