Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 януари 2009 г.

3 февруари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 30 януари 2009 г., отразява нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 38,1 млрд. евро до 315 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 29 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 70,8 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 23,9 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 60,3 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 61,5 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 29 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари на стойност 0,7 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,6 млрд. щатски долара с матуритет седем дни; настъпи падежът и на друга валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,7 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. Тези две валутни суап операции не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 28 януари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 28,3 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 28,5 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. На 30 януари 2009 г., петък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 1,1 млрд. швейцарски франка с матуритет 84 дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 283 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 740,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 120,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 60,4 млрд. евро до 583,3 млрд. евро. На 28 януари 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 251,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 214,1 млрд. евро. На 29 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 103,1 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 43,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 4,8 млрд. евро (при 1,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 164,9 млрд. евро (при 198,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 51,2 млрд. евро до 200,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 320 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 179 −2 558
2.1 Вземания от МВФ 13 172 −45
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 008 −2 512
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 171 214 −34 734
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 532 −292
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 532 −292
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 748 324 −94 083
5.1 Основни операции по рефинансиране 214 860 −37 365
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 528 617 −59 915
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 836 3 262
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −65
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 509 −1 419
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 282 982 1 016
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 439 0
9 Други активи 233 480 −751
Общо активи 1 906 979 −132 820
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 740 264 294
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 365 607 −84 855
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 200 534 −51 165
2.2 Депозитно улеснение 164 935 −33 739
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 138 49
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 409 −23
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 127 770 −2 787
5.1 Сектор „Държавно управление“ 120 329 −1 540
5.2 Други задължения 7 440 −1 247
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 232 203 −47 984
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 828 462
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 123 353
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 123 353
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 177 593 1 708
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 149 11
Общо пасиви 1 906 979 −132 820

Данни за контакт за медиите