Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkningper den 30 januari 2009

3 februari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 januari 2009 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen ett nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 38,1 miljarder EUR till 315 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 29 januari 2009 förföll en USD likvidiserande reverserad transaktion på 70,8 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 23,9 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 60,3 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 61,5 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. På torsdagen den 29 januari 2009 förföll även en EUR/USD valutaswapptransaktion på 0,7 miljarder USD och ersattes med en ny på 0,6 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Samma dag avvecklades ytterligare en EUR/USD valutaswapptransaktion på 0,7 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Dessa två valutaswapptransaktioner påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD‑transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 28 januari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 28,3 miljarder CHF och ersattes med en ny på 28,5 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Fredagen den 30 januari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 1,1 miljarder CHF, med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionerna påverka de inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 283 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 740,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 120,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 60,4 miljarder EUR till 583,3 miljarder EUR. Onsdagen den 28 januari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 251,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 214,1 miljarder EUR. Torsdagen den 29 januari 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 103,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 43,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 4,8 miljarder EUR (jämfört med 1,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 164,9 miljarder EUR (jämfört med 198,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 51,2 miljarder EUR till 200,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.320 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.179 −2.558
2.1 Fordringar på IMF 13.172 −45
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.008 −2.512
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 171.214 −34.734
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.532 −292
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.532 −292
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 748.324 −94.083
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 214.860 −37.365
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 528.617 −59.915
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4.836 3.262
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 11 −65
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.509 −1.419
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 282.982 1.016
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.439 0
9 Övriga tillgångar 233.480 −751
Summa tillgångar 1.906.979 −132.820
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 740.264 294
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 365.607 −84.855
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 200.534 −51.165
2.2 Inlåningsfacilitet 164.935 −33.739
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 138 49
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 409 −23
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 127.770 −2.787
5.1 Offentliga sektorn 120.329 −1.540
5.2 Övriga skulder 7.440 −1.247
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 232.203 −47.984
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.828 462
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.123 353
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.123 353
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 177.593 1.708
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.149 11
Summa skulder 1.906.979 −132.820

Kontakt för media