Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. januarja 2009

3. februar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. januarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica neto nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 38,1 milijarde EUR na 315 milijard EUR. V četrtek, 29. januarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 70,8 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 23,9 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Istega dne je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 60,3 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 61,5 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Ravno tako v četrtek, 29. januarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,7 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 0,6 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni, zapadla pa je tudi operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,7 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Ti dve operaciji valutne zamenjave nista vplivali na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 28. januarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 28,3 milijarde CHF in poravnana je bila nova v višini 28,5 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. V petek, 30. januarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 1,1 milijarde CHF z zapadlostjo 84 dni. Te operacije je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 283 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 740,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,5 milijarde EUR na 120,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 60,4 milijarde EUR na 583,3 milijarde EUR. V sredo, 28. januarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 251,5 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 214,1 milijarde EUR. V četrtek, 29. januarja 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 103,1 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 43,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 4,8 milijarde EUR (v primerjavi z 1,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 164,9 milijarde EUR (v primerjavi s 198,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 51,2 milijarde EUR na 200,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.320 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.179 −2.558
2.1 Terjatve do MDS 13.172 −45
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.008 −2.512
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 171.214 −34.734
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.532 −292
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.532 −292
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 748.324 −94.083
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 214.860 −37.365
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 528.617 −59.915
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4.836 3.262
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 11 −65
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.509 −1.419
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 282.982 1.016
8 Dolg širše države v EUR 37.439 0
9 Druga sredstva 233.480 −751
Skupaj sredstva 1.906.979 −132.820
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 740.264 294
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 365.607 −84.855
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 200.534 −51.165
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 164.935 −33.739
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 138 49
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 409 −23
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 127.770 −2.787
5.1 Širša država 120.329 −1.540
5.2 Druge obveznosti 7.440 −1.247
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 232.203 −47.984
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.828 462
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.123 353
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.123 353
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 177.593 1.708
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.149 11
Skupaj obveznosti 1.906.979 −132.820

Stiki za medije