Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. januáru 2009

3. februára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. januára 2009 došlo k zvýšeniu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 1 mil. EUR v dôsledku čistého nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch znížila o 38,1 mld. EUR na 315 mld. EUR. Vo štvrtok 29. januára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 70,8 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 23,9 mld. USD so splatnosťou 84 dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 60,3 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 61,5 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Vo štvrok 29. januára 2009 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,7 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 0,6 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,7 mld. USD so splatnosťou 84 dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tieto dva menové swapy nemali žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 28. januára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 28,3 mld. CHF a bol uzavretý ďalší vo výške 28,5 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. V piatok 30. januára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 1,1 mld. CHF so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto operácie uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 283 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,3 mld. EUR na 740,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1,5 mld. EUR na 120,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 60,4 mld. EUR na 583,3 mld. EUR. V stredu 28. januára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 251,5 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 214,1 mld. EUR. Vo štvrtok 29. januára 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 103,1 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 43,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 4,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 164,9 mld. EUR (v porovnaní so 198,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 51,2 mld. EUR na 200,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 320 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 179 −2 558
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 172 −45
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 008 −2 512
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 171 214 −34 734
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 532 −292
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 22 532 −292
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 748 324 −94 083
5.1 Hlavné refinančné operácie 214 860 −37 365
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 528 617 −59 915
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 836 3 262
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 11 −65
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 509 −1 419
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 282 982 1 016
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 439 0
9 Ostatné aktíva 233 480 −751
Úhrn aktív 1 906 979 −132 820
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 740 264 294
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 365 607 −84 855
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 200 534 −51 165
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 164 935 −33 739
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 138 49
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 409 −23
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 127 770 −2 787
5.1 Verejná správa 120 329 −1 540
5.2 Ostatné záväzky 7 440 −1 247
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 232 203 −47 984
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 828 462
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 123 353
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 123 353
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 177 593 1 708
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 149 11
Úhrn pasív 1 906 979 −132 820

Kontakt pre médiá