Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe eurosystemu na dzień 30 stycznia 2009 r.

3 lutego 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 30 stycznia 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z nabycia netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 38,1 mld euro do poziomu 315 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 29 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 70,8 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 23,9 mld USD, z terminem zapadalności 84 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 60,3 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 61,5 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W czwartek 29 stycznia 2009 r. przypadł również termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,7 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,6 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,7 mld USD z terminem 84 dni. Te dwa swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 28 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 28,3 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 28,5 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W piątek 30 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 1,1 mld CHF, z terminem 84 dni. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 283 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,3 mld euro do poziomu 740,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 1,5 mld euro do poziomu 120,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 60,4 mld euro do poziomu 583,3 mld euro. W środę 28 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 251,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 214,1 mld euro. W czwartek 29 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 103,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 43,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 4,8 mld euro (w porównaniu z 1,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 164,9 mld euro (w porównaniu z 198,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 51,2 mld euro do poziomu 200,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.320 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.179 −2.558
2.1 Należności od MFW 13.172 −45
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 146.008 −2.512
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 171.214 −34.734
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.532 −292
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 22.532 −292
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 748.324 −94.083
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 214.860 −37.365
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 528.617 −59.915
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 4.836 3.262
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −65
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.509 −1.419
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 282.982 1.016
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.439 0
9 Pozostałe aktywa 233.480 −751
Aktywa razem 1.906.979 −132.820
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 740.264 294
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 365.607 −84.855
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 200.534 −51.165
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 164.935 −33.739
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 138 49
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 409 −23
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 127.770 −2.787
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 120.329 −1.540
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.440 −1.247
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 232.203 −47.984
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.828 462
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.123 353
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.123 353
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe zobowiązania 177.593 1.708
11 Różnice z aktualizacji wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.149 11
Pasywa razem 1.906.979 −132.820

Kontakt z mediami