Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 Januari 2009

3 februari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 30 januari 2009 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de netto aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 38,1 miljard naar EUR 315 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en liquiditeitsverschaffende transacties luidende in Amerikaanse dollar. Op donderdag 29 januari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 70,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 23,9 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel nog een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 60,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 61,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Eveneens op donderdag 29 januari 2009 verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,7 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 0,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend, en verviel nog een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,7 miljard, met een looptijd van 84 dagen. Deze twee deviezenswaptransacties hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 28 januari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 28,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van CHF 28,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op vrijdag 30 januari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 1,1 miljard, met een looptijd van 84 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 283 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 740,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,5 miljard naar EUR 120,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 60,4 miljard naar EUR 583,3 miljard. Op woensdag 28 januari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 251,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 214,1 miljard verrekend. Op donderdag 29 januari 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 103,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 43,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 4,8 miljard (vergeleken met EUR 1,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 164,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 198,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 51,2 miljard naar EUR 200,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.320 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.179 −2.558
2.1 Vorderingen op het IMF 13.172 −45
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.008 −2.512
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 171.214 −34.734
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.532 −292
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.532 −292
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 748.324 −94.083
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 214.860 −37.365
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 528.617 −59.915
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4.836 3.262
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 11 −65
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.509 −1.419
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 282.982 1.016
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.439 0
9 Overige activa 233.480 −751
Totaal activa 1.906.979 −132.820
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 740.264 294
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 365.607 −84.855
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 200.534 −51.165
2.2 Depositofaciliteit 164.935 −33.739
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 138 49
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 409 −23
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 127.770 −2.787
5.1 Overheid 120.329 −1.540
5.2 Overige verplichtingen 7.440 −1.247
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 232.203 −47.984
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.828 462
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.123 353
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.123 353
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 177.593 1.708
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.149 11
Totaal passiva 1.906.979 −132.820

Contactpersonen voor de media