Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. januar 2009

3. februar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. januar 2009, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 38,1 mia. euro til 315 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 29. januar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 70,8 mia. dollar, og en ny på 23,9 mia. dollar, med en løbetid på 84 dage, blev afviklet. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 60,3 mia. dollar, og en ny på 61,5 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Ligeledes torsdag den 29. januar 2009 udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,7 mia. dollar og en ny på 0,6 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet, og yderligere en EUR/USD-valutaswap på 0,7 mia. dollar, med en løbetid på 84 dage, udløb. Disse to valutaswaps havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 28. januar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 28,3 mia. schweiziske franc, og en ny på 28,5 mia. schweiziske franc, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Fredag den 30. januar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 1,1 mia. schweiziske franc med en løbetid på 84 dage. Disse operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1 mia. euro til 283 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 740,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,5 mia. euro til 120,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 60,4 mia. euro til 583,3 mia. euro. Onsdag den 28. januar 2009 udløb en primær markedsoperation på 251,5 mia. euro, og en ny på 214,1 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 29. januar 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 103,1 mia. euro, og en ny på 43,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 4,8 mia. euro (mod 1,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 164,9 mia. euro (mod 198,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 51,2 mia. euro til 200,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.320 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.179 −2.558
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.172 −45
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.008 −2.512
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 171.214 −34.734
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.532 −292
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.532 −292
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 748.324 −94.083
5.1 Primære markedsoperationer 214.860 −37.365
5.2 Langfristede markedsoperationer 528.617 −59.915
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4.836 3.262
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 11 −65
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.509 −1.419
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 282.982 1.016
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.439 0
9 Andre aktiver 233.480 −751
Aktiver i alt 1.906.979 −132.820
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 740.264 294
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 365.607 −84.855
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 200.534 −51.165
2.2 Indlånsfacilitet 164.935 −33.739
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 138 49
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 409 −23
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 127.770 −2.787
5.1 Offentlig forvaltning og service 120.329 −1.540
5.2 Andre forpligtelser 7.440 −1.247
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 232.203 −47.984
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.828 462
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.123 353
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.123 353
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 177.593 1.708
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.149 11
Passiver i alt 1.906.979 −132.820

Medie- og pressehenvendelser