Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. lednu 2009

3. února 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

Růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v týdnu končícím 30. ledna 2009 odpovídal čisté koupi zlatých mincí, kterou provedla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 38,1 mld. EUR na 315 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. ledna 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 70,8 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 23,9 mld. USD se splatností 84 dní. Tentýž den byla dále splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 60,3 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 61,5 mld. USD se splatností sedm dní. Rovněž ve čtvrtek 29. ledna 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,7 mld. USD, byla vypořádána další v hodnotě 0,6 mld. USD se splatností sedm dní a dále byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,7 mld. USD se splatností 84 dní. Tyto dvě měnové swapové operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 28. ledna 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 28,3 mld. CHF a byla vypořádána další v hodnotě 28,5 mld. CHF se splatností sedm dní. V pátek 30. ledna 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 1,1 mld. CHF se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 283 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 0,3 mld. EUR na 740,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1,5 mld. EUR na 120,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 60,4 mld. EUR na 583,3 mld. EUR. Ve středu 28. ledna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 251,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 214,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. ledna 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 103,1 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 43,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 4,8 mld. EUR (ve srovnání s 1,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 164,9 mld. EUR (ve srovnání se 198,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 51,2 mld. EUR na 200,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 320 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 179 −2 558
2.1 Pohledávky za MMF 13 172 −45
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 008 −2 512
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 171 214 −34 734
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 532 −292
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 532 −292
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 748 324 −94 083
5.1 Hlavní refinanční operace 214 860 −37 365
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 528 617 −59 915
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 836 3 262
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 11 −65
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 509 −1 419
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 282 982 1 016
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 439 0
9 Ostatní aktiva 233 480 −751
Aktiva celkem 1 906 979 −132 820
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 740 264 294
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 365 607 −84 855
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 200 534 −51 165
2.2 Vkladová facilita 164 935 −33 739
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 138 49
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 409 −23
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 127 770 −2 787
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 120 329 −1 540
5.2 Ostatní závazky 7 440 −1 247
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 232 203 −47 984
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 828 462
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 123 353
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 123 353
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 177 593 1 708
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 149 11
Pasiva celkem 1 906 979 −132 820

Kontakty pro média