Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 30. janvārī

2009. gada 3. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 30. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 38.1 mljrd. euro (līdz 315 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 29. janvārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 70.8 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 23.9 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 60.3 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 61.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 29. janvārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.7 mljrd. ASV dolāru apmērā arī pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Vēl vienai valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.7 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Šīs divas valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 28. janvārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 28.3 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 28.5 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Piektdien, 2009. gada 30. janvārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 1.1 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tās neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 283 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 740.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 120.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 60.4 mljrd. euro (līdz 583.3 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 28. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 251.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 214.1 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 29. janvārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 103.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 43.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 4.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 164.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 198.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 51.2 mljrd. euro (līdz 200.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218,320 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,179 −2,558
2.1 SVF debitoru parādi 13,172 −45
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,008 −2,512
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 171,214 −34,734
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,532 −292
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,532 −292
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 748,324 −94,083
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 214,860 −37,365
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 528,617 −59,915
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4,836 3,262
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 11 −65
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,509 −1,419
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 282,982 1,016
8 Valdības parāds euro 37,439 0
9 Pārējie aktīvi 233,480 −751
Kopā aktīvi 1,906,979 −132,820
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 740,264 294
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 365,607 −84,855
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 200,534 −51,165
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 164,935 −33,739
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 138 49
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 409 −23
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 127,770 −2,787
5.1 Saistības pret valdību 120,329 −1,540
5.2 Pārējās saistības 7,440 −1,247
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 232,203 −47,984
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,828 462
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,123 353
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,123 353
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 177,593 1,708
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,149 11
Kopā pasīvi 1,906,979 −132,820

Kontaktinformācija presei