Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 februari 2008

26 februari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 februari 2008 motsvarade minskningen på 47 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 145 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 104,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 650,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,4 miljarder EUR till 58,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,6 miljarder EUR till 445,9 miljarder EUR. Onsdagen den 20 februari 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 187,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 178 miljarder EUR. Torsdagen den 21 februari 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 60 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (även det ungefär som EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,2 miljarder EUR till 205,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.338 −47
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 139.291 −1.381
2.1 Fordringar på IMF 9.072 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.219 −1.381
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.747 429
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.284 −349
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.284 −349
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 446.496 −9.521
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 178.001 −9.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.485 −26
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 8 8
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.361 366
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 104.774 2.815
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.635 1
9 Övriga tillgångar 331.948 −1.500
Summa tillgångar 1.338.874 −9.187
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 650.589 −2.376
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 205.768 −17.098
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 205.141 −17.197
2.2 Inlåningsfacilitet 222 63
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 405 36
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 216 −37
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 66.268 13.682
5.1 Offentliga sektorn 58.868 13.354
5.2 Övriga skulder 7.400 328
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.413 −584
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.142 −25
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.572 −1.016
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.572 −1.016
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 131.479 −1.935
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 70.451 202
Summa skulder 1.338.874 −9.187

Kontakt för media