Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 lutego 2008 r.

26 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 22 lutego 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 47 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 145 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 2,8 mld euro do poziomu 104,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,4 mld euro do poziomu 650,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,4 mld euro do poziomu 58,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,6 mld euro do poziomu 445,9 mld euro. W środę, 20 lutego 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 187,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 178 mld euro. W czwartek, 21 lutego 2008 r., przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 60 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 60 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 17,2 mld euro do poziomu 205,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.338 −47
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 139.291 −1.381
2.1 Należności od MFW 9.072 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.219 −1.381
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 30.747 429
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.284 −349
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.284 −349
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 446.496 −9.521
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 178.001 −9.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.485 −26
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 8 8
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 31.361 366
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 104.774 2.815
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.635 1
9 Pozostałe aktywa 331.948 −1.500
Aktywa razem 1.338.874 −9.187
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 650.589 −2.376
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 205.768 −17.098
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 205.141 −17.197
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 222 63
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 405 36
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 216 −37
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 66.268 13.682
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 58.868 13.354
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.400 328
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 41.413 −584
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.142 −25
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.572 −1.016
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.572 −1.016
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 131.479 −1.935
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 70.451 202
Pasywa razem 1.338.874 −9.187

Kontakt z mediami