Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 22. únoru 2008

26. února 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. února 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 47 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 2,8 mld. EUR na 104,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,4 mld. EUR na 650,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13,4 mld. EUR na 58,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 9,6 mld. EUR na 445,9 mld. EUR. Ve středu 20. února 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 187,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 178 mld. EUR. Ve čtvrtek 21. února 2008 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 60 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 60 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (rovněž podobně jako v minulém týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,2 mld. EUR na 205,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 338 −47
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 139 291 −1 381
2.1 Pohledávky za MMF 9 072 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 219 −1 381
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 747 429
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 284 −349
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 284 −349
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 446 496 −9 521
5.1 Hlavní refinanční operace 178 001 −9 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 485 −26
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 8 8
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 361 366
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 104 774 2 815
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 635 1
9 Ostatní aktiva 331 948 −1 500
Aktiva celkem 1 338 874 −9 187
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 650 589 −2 376
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 205 768 −17 098
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 205 141 −17 197
2.2 Vkladová facilita 222 63
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 405 36
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 216 −37
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 66 268 13 682
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 58 868 13 354
5.2 Ostatní závazky 7 400 328
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 413 −584
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 142 −25
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 572 −1 016
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 572 −1 016
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 131 479 −1 935
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 70 451 202
Pasiva celkem 1 338 874 −9 187

Kontakty pro média