Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. februáru 2008

26. februára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. februára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 47 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 2,8 mld. EUR na 104,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,4 mld. EUR na 650,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 13,4 mld. EUR na 58,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,6 mld. EUR na 445,9 mld. EUR. V stredu 20. februára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 187,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 178 mld. EUR. Vo štvrtok 21. februára 2008 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 60 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (tiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 17,2 mld. EUR na 205,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 338 −47
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 139 291 −1 381
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 072 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 219 −1 381
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 747 429
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 284 −349
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 284 −349
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 446 496 −9 521
5.1 Hlavné refinančné obchody 178 001 −9 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 485 −26
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 8 8
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 361 366
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 104 774 2 815
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 635 1
9 Ostatné aktíva 331 948 −1 500
Úhrn aktív 1 338 874 −9 187
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 650 589 −2 376
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 205 768 −17 098
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 205 141 −17 197
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 222 63
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 405 36
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 216 −37
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 66 268 13 682
5.1 Verejná správa 58 868 13 354
5.2 Ostatné záväzky 7 400 328
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 413 −584
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 142 −25
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 572 −1 016
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 572 −1 016
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 131 479 −1 935
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 70 451 202
Úhrn pasív 1 338 874 −9 187

Kontakt pre médiá