Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. februar 2008

26. februar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. februar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 47 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 145 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 2,8 mia. euro til 104,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,4 mia. euro til 650,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,4 mia. euro til 58,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,6 mia. euro til 445,9 mia. euro. Onsdag den 20. februar 2008 udløb en primær markedsoperation på 187,5 mia. euro, og en ny på 178 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 21. februar 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 60 mia. euro, og en ny på 60 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro, hvilket også var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,2 mia. euro til 205,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.338 −47
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 139.291 −1.381
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.072 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.219 −1.381
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.747 429
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.284 −349
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.284 −349
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 446.496 −9.521
5.1 Primære markedsoperationer 178.001 −9.499
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.485 −26
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 8 8
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.361 366
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 104.774 2.815
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.635 1
9 Andre aktiver 331.948 −1.500
Aktiver i alt 1.338.874 −9.187
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 650.589 −2.376
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 205.768 −17.098
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 205.141 −17.197
2.2 Indlånsfacilitet 222 63
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 405 36
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 216 −37
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 66.268 13.682
5.1 Offentlig forvaltning og service 58.868 13.354
5.2 Andre forpligtelser 7.400 328
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.413 −584
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.142 −25
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.572 −1.016
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.572 −1.016
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 131.479 −1.935
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 70.451 202
Passiver i alt 1.338.874 −9.187

Medie- og pressehenvendelser