Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. veebruar 2008

26. veebruar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. veebruaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 47 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 145 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 2,8 miljardi euro võrra 104,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,4 miljardi euro võrra 650,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 13,4 miljardi euro võrra 58,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,6 miljardi euro võrra 445,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. veebruaril 2008 möödus 187,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 178 miljardit eurot. Neljapäeval, 21. veebruaril 2008 möödus 60 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,2 miljardi euro võrra 205,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 338 −47
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 139 291 −1 381
2.1 Nõuded RVFle 9 072 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 219 −1 381
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 30 747 429
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 284 −349
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 284 −349
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 446 496 −9 521
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 178 001 −9 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 485 −26
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 8 8
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 361 366
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 104 774 2 815
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 635 1
9 Muud varad 331 948 −1 500
Varad kokku 1 338 874 −9 187
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 650 589 −2 376
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 205 768 −17 098
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 205 141 −17 197
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 222 63
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 405 36
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 216 −37
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 66 268 13 682
5.1 Valitsussektor 58 868 13 354
5.2 Muud kohustused 7 400 328
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 413 −584
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 142 −25
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 572 −1 016
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 572 −1 016
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 131 479 −1 935
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 70 451 202
Kohustused kokku 1 338 874 −9 187

Kontaktandmed