Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 februari 2008

26 februari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 22 februari 2008 was de daling van EUR 47 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 145 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 2,8 miljard naar EUR 104,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,4 miljard naar EUR 650,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,4 miljard naar EUR 58,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,6 miljard naar EUR 445,9 miljard. Op woensdag 20 februari 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 187,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 178 miljard verrekend. Op donderdag 21 februari 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 60 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 60 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,2 miljard naar EUR 205,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.338 −47
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 139.291 −1.381
2.1 Vorderingen op het IMF 9.072 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.219 −1.381
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.747 429
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.284 −349
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.284 −349
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 446.496 −9.521
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 178.001 −9.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.485 −26
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 8 8
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.361 366
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 104.774 2.815
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.635 1
9 Overige activa 331.948 −1.500
Totaal activa 1.338.874 −9.187
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 650.589 −2.376
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 205.768 −17.098
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 205.141 −17.197
2.2 Depositofaciliteit 222 63
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 405 36
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 216 −37
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 66.268 13.682
5.1 Overheid 58.868 13.354
5.2 Overige verplichtingen 7.400 328
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.413 −584
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.142 −25
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.572 −1.016
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.572 −1.016
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 131.479 −1.935
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 70.451 202
Totaal passiva 1.338.874 −9.187

Contactpersonen voor de media