Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. februarja 2008

26. februar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. februarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 47 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 145 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 2,8 milijarde EUR na 104,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,4 milijarde EUR na 650,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,4 milijarde EUR na 58,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,6 milijarde EUR na 445,9 milijarde EUR. V sredo, 20. februarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 187,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 178 milijard EUR. V četrtek, 21. februarja 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejša refinanciranja v višini 60 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 60 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (tudi približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 17,2 milijarde EUR na 205,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.338 −47
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 139.291 −1.381
2.1 Terjatve do MDS 9.072 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.219 −1.381
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.747 429
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.284 −349
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.284 −349
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 446.496 −9.521
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 178.001 −9.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.485 −26
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 8 8
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 31.361 366
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 104.774 2.815
8 Dolg širše države v EUR 38.635 1
9 Druga sredstva 331.948 −1.500
Skupaj sredstva 1.338.874 −9.187
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 650.589 −2.376
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 205.768 −17.098
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 205.141 −17.197
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 222 63
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 405 36
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 216 −37
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 66.268 13.682
5.1 Širša država 58.868 13.354
5.2 Druge obveznosti 7.400 328
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.413 −584
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.142 −25
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.572 −1.016
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.572 −1.016
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 131.479 −1.935
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 70.451 202
Skupaj obveznosti 1.338.874 −9.187

Stiki za medije