Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 февруари 2008 г.

26 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 47 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 22 февруари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 145 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 2,8 млрд. евро до 104,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 2,4 млрд. евро до 650,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 13,4 млрд. евро до 58,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,6 млрд. евро до 445,9 млрд. евро. На 20 февруари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 187,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 178 млрд. евро. На 21 февруари 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 60 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 60 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. евро (също при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 17,2 млрд. евро до 205,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 338 −47
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 139 291 −1 381
2.1 Вземания от МВФ 9 072 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 219 −1 381
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 747 429
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 284 −349
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 284 −349
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 446 496 −9 521
5.1 Основни операции по рефинансиране 178 001 −9 499
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 485 −26
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 8 8
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 31 361 366
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 104 774 2 815
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 635 1
9 Други активи 331 948 −1 500
Общо активи 1 338 874 −9 187
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 650 589 −2 376
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 205 768 −17 098
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 205 141 −17 197
2.2 Депозитно улеснение 222 63
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 405 36
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 216 −37
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 66 268 13 682
5.1 Сектор „Държавно управление“ 58 868 13 354
5.2 Други задължения 7 400 328
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 413 −584
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 142 −25
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 572 −1 016
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 572 −1 016
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 131 479 −1 935
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 70 451 202
Общо пасиви 1 338 874 −9 187

Данни за контакт за медиите