Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 22. februārī

2008. gada 26. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 22. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 47 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 104.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 650.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.4 mljrd. euro (līdz 58.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.6 mljrd. euro (līdz 445.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 20. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 187.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 178 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 21. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 60 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 60 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.2 mljrd. euro (līdz 205.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,338 −47
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 139,291 −1,381
2.1 SVF debitoru parādi 9,072 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,219 −1,381
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30,747 429
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,284 −349
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,284 −349
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 446,496 −9,521
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 178,001 −9,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,485 −26
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 8 8
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 31,361 366
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 104,774 2,815
8 Valdības parāds euro 38,635 1
9 Pārējie aktīvi 331,948 −1,500
Kopā aktīvi 1,338,874 −9,187
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 650,589 −2,376
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 205,768 −17,098
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 205,141 −17,197
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 222 63
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 405 36
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 216 −37
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 66,268 13,682
5.1 Saistības pret valdību 58,868 13,354
5.2 Pārējās saistības 7,400 328
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,413 −584
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,142 −25
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,572 −1,016
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,572 −1,016
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 131,479 −1,935
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 70,451 202
Kopā pasīvi 1,338,874 −9,187

Kontaktinformācija presei