Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 февруари 2008 г.

19 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 29 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 15 февруари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 6,8 млрд. EUR до 144,9 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 14 февруари 2008 г. настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари. Операцията беше извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. EUR до 102 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 0,4 млрд. EUR до 653 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 0,4 млрд. EUR до 45,5 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 25,8 млрд. EUR до 455,5 млрд. EUR. На 13 февруари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 161,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 187,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,4 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при 0,4 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 25,8 млрд. EUR до 222,3 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 385 −29
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 672 −117
2.1 Вземания от МВФ 9 072 −47
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 600 −70
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 318 −6 659
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 633 −373
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 633 −373
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 456 017 25 583
5.1 Основни операции по рефинансиране 187 500 25 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 511 20
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −432
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 995 364
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 101 959 1 295
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 634 0
9 Други активи 333 448 −295
Общо активи 1 348 061 19 769
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 652 965 −419
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 222 866 25 630
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 222 338 25 808
2.2 Депозитно улеснение 159 −197
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 369 19
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 253 −3
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 52 586 519
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 514 416
5.2 Други задължения 7 072 103
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 997 −6 659
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 167 141
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 588 −159
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 588 −159
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 133 414 120
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 70 249 599
Общо пасиви 1 348 061 19 769

Данни за контакт за медиите