Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 lutego 2008 r.

19 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 15 lutego 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 29 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 6,8 mld euro do poziomu 144,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. 14 lutego 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 102 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,4 mld euro do poziomu 653 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 45,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 25,8 mld euro do poziomu 455,5 mld euro. W środę, 13 lutego 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 161,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 187,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 25,8 mld euro do poziomu 222,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.385 −29
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.672 −117
2.1 Należności od MFW 9.072 −47
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.600 −70
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 30.318 −6.659
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.633 −373
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.633 −373
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 456.017 25.583
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 187.500 25.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.511 20
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −432
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.995 364
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 101.959 1.295
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.634 0
9 Pozostałe aktywa 333.448 −295
Aktywa razem 1.348.061 19.769
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 652.965 −419
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 222.866 25.630
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 222.338 25.808
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 159 −197
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 369 19
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 253 −3
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 52.586 519
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.514 416
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.072 103
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 41.997 −6.659
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.167 141
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.588 −159
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.588 −159
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 133.414 120
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 70.249 599
Pasywa razem 1.348.061 19.769

Kontakt z mediami