Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. februáru 2008

19. februára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. februára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 29 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 6,8 mld. EUR na 144,9 mld. EUR. Dňa 14. februára 2008 bola splatná refinančná operácia v amerických dolároch. Eurosystém túto operáciu vykonal v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 102 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,4 mld. EUR na 653 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 0,4 mld. EUR na 45,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 25,8 mld. EUR na 455,5 mld. EUR. V stredu 13. februára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 161,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 187,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 25,8 mld. EUR na 222,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 385 −29
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 672 −117
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 072 −47
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 600 −70
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 318 −6 659
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 633 −373
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 633 −373
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 456 017 25 583
5.1 Hlavné refinančné obchody 187 500 25 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 511 20
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −432
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 995 364
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 101 959 1 295
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 634 0
9 Ostatné aktíva 333 448 −295
Úhrn aktív 1 348 061 19 769
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 652 965 −419
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 222 866 25 630
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 222 338 25 808
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 159 −197
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 369 19
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 253 −3
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 52 586 519
5.1 Verejná správa 45 514 416
5.2 Ostatné záväzky 7 072 103
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 997 −6 659
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 167 141
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 588 −159
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 588 −159
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 133 414 120
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 70 249 599
Úhrn pasív 1 348 061 19 769

Kontakt pre médiá