Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning 
per den 15 februari 2008

19 februari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 februari 2008 motsvarade minskningen på 29 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 6,8 miljarder EUR till 144,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Den 14 februari 2008 förföll en likvidiserande USD-transaktion. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det tillfälliga reciproka valutaarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 102 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 653 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 45,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 25,8 miljarder EUR till 455,5 miljarder EUR. Onsdagen den 13 februari 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 161,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 187,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 25,8 miljarder EUR till 222,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.385 −29
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.672 −117
2.1 Fordringar på IMF 9.072 −47
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.600 −70
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.318 −6.659
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.633 −373
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.633 −373
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 456.017 25.583
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 187.500 25.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.511 20
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −432
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.995 364
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 101.959 1.295
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.634 0
9 Övriga tillgångar 333.448 −295
Summa tillgångar 1.348.061 19.769
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 652.965 −419
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 222.866 25.630
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 222.338 25.808
2.2 Inlåningsfacilitet 159 −197
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 369 19
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 253 −3
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 52.586 519
5.1 Offentliga sektorn 45.514 416
5.2 Övriga skulder 7.072 103
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.997 −6.659
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.167 141
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.588 −159
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.588 −159
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 133.414 120
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 70.249 599
Summa skulder 1.348.061 19.769

Kontakt för media