Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. únoru 2008

19. února 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. února 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 29 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 6,8 mld. EUR na 144,9 mld. EUR. Dne 14. února 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v USD. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 102 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,4 mld. EUR na 653 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 45,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 25,8 mld. EUR na 455,5 mld. EUR. Ve středu 13. února 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 161,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 187,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během minulého týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,4 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (na rozdíl od 0,4 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 25,8 mld. EUR na 222,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 385 −29
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 672 −117
2.1 Pohledávky za MMF 9 072 −47
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 600 −70
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 318 −6 659
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 633 −373
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 633 −373
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 456 017 25 583
5.1 Hlavní refinanční operace 187 500 25 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 511 20
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −432
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 995 364
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 101 959 1 295
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 634 0
9 Ostatní aktiva 333 448 −295
Aktiva celkem 1 348 061 19 769
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 652 965 −419
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 222 866 25 630
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 222 338 25 808
2.2 Vkladová facilita 159 −197
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 369 19
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 253 −3
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 52 586 519
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 514 416
5.2 Ostatní závazky 7 072 103
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 997 −6 659
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 167 141
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 588 −159
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 588 −159
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 133 414 120
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 70 249 599
Pasiva celkem 1 348 061 19 769

Kontakty pro média