Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. februarja 2008

19. februar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. februarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 29 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 6,8 milijarde EUR na 144,9 milijarde EUR. Na dan 14. februarja 2008 je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih. To operacijo je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 102 milijardi EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 653 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,4 milijarde EUR na 45,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 25,8 milijarde EUR na 455,5 milijarde EUR. V sredo, 13. februarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 161,5 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 187,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 25,8 milijarde EUR na 222,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.385 −29
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.672 −117
2.1 Terjatve do MDS 9.072 −47
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.600 −70
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.318 −6.659
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.633 −373
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.633 −373
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 456.017 25.583
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 187.500 25.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.511 20
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −432
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.995 364
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 101.959 1.295
8 Dolg širše države v EUR 38.634 0
9 Druga sredstva 333.448 −295
Skupaj sredstva 1.348.061 19.769
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 652.965 −419
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 222.866 25.630
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 222.338 25.808
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 159 −197
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 369 19
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 253 −3
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 52.586 519
5.1 Širša država 45.514 416
5.2 Druge obveznosti 7.072 103
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.997 −6.659
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.167 141
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.588 −159
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.588 −159
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 133.414 120
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 70.249 599
Skupaj obveznosti 1.348.061 19.769

Stiki za medije