Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 15. februārī

2008. gada 19. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 15. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 29 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 6.8 mljrd. euro (līdz 144.9 mljrd. euro). 2008. gada 14. februārī pienāca dzēšanas termiņš likviditāti palielinošai operācijai ASV dolāros. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 102 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 653 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 45.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 25.8 mljrd. euro (līdz 455.5 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 13. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 161.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 187.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 25.8 mljrd. euro (līdz 222.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,385 −29
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,672 −117
2.1 SVF debitoru parādi 9,072 −47
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,600 −70
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30,318 −6,659
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,633 −373
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,633 −373
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 456,017 25,583
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 187,500 25,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,511 20
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −432
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,995 364
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 101,959 1,295
8 Valdības parāds euro 38,634 0
9 Pārējie aktīvi 333,448 −295
Kopā aktīvi 1,348,061 19,769
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 652,965 −419
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 222,866 25,630
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 222,338 25,808
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 159 −197
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 369 19
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 253 −3
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 52,586 519
5.1 Saistības pret valdību 45,514 416
5.2 Pārējās saistības 7,072 103
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,997 −6,659
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,167 141
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,588 −159
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,588 −159
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 133,414 120
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 70,249 599
Kopā pasīvi 1,348,061 19,769

Kontaktinformācija presei