Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 februari 2008

19 februari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 15 februari 2008 was de daling van EUR 29 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 6,8 miljard tot EUR 144,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op 14 februari 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 102 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 653 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 45,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 25,8 miljard naar EUR 455,5 miljard. Op woensdag 13 februari 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 161,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 187,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 25,8 miljard naar EUR 222,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.385 −29
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.672 −117
2.1 Vorderingen op het IMF 9.072 −47
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.600 −70
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.318 −6.659
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.633 −373
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.633 −373
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 456.017 25.583
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 187.500 25.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.511 20
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −432
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.995 364
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.959 1.295
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.634 0
9 Overige activa 333.448 −295
Totaal activa 1.348.061 19.769
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 652.965 −419
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 222.866 25.630
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 222.338 25.808
2.2 Depositofaciliteit 159 −197
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 369 19
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 253 −3
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.586 519
5.1 Overheid 45.514 416
5.2 Overige verplichtingen 7.072 103
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.997 −6.659
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.167 141
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.588 −159
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.588 −159
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 133.414 120
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 70.249 599
Totaal passiva 1.348.061 19.769

Contactpersonen voor de media