Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. vasario 15 d.

2008 m. vasario 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. vasario 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 29 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,8 mlrd. eurų – iki 144,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. 2008 m. vasario 14 d. baigėsi likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais terminas. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 102 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 653 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 45,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,8 mlrd. eurų – iki 455,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. vasario 13 d., baigėsi 161,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 187,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,8 mlrd. eurų – iki 222,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 385 −29
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 672 −117
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 072 −47
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 600 −70
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 318 −6 659
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 633 −373
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 633 −373
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 456 017 25 583
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 187 500 25 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 511 20
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −432
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 995 364
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 101 959 1 295
8 Valdžios skola eurais 38 634 0
9 Kitas turtas 333 448 −295
Visas turtas 1 348 061 19 769
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 652 965 −419
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 222 866 25 630
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 222 338 25 808
2.2 Indėlių galimybė 159 −197
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 369 19
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 253 −3
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 52 586 519
5.1 Valdžiai 45 514 416
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 072 103
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 997 −6 659
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 167 141
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 588 −159
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 588 −159
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 133 414 120
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 70 249 599
Visi įsipareigojimai 1 348 061 19 769

Kontaktai žiniasklaidai