Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. februar 2008

19. februar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. februar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 29 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 6,8 mia. euro til 144,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Den 14. februar 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar. Operationen blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 102 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,4 mia. euro til 653 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,4 mia. euro til 45,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 25,8 mia. euro til 455,5 mia. euro. Onsdag den 13. februar 2008 udløb en primær markedsoperation på 161,5 mia. euro, og en ny på 187,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 25,8 mia. euro til 222,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.385 −29
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.672 −117
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.072 −47
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.600 −70
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.318 −6.659
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.633 −373
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.633 −373
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 456.017 25.583
5.1 Primære markedsoperationer 187.500 25.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.511 20
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −432
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.995 364
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 101.959 1.295
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.634 0
9 Andre aktiver 333.448 −295
Aktiver i alt 1.348.061 19.769
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 652.965 −419
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 222.866 25.630
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 222.338 25.808
2.2 Indlånsfacilitet 159 −197
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 369 19
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 253 −3
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 52.586 519
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.514 416
5.2 Andre forpligtelser 7.072 103
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.997 −6.659
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.167 141
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.588 −159
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.588 −159
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 133.414 120
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 70.249 599
Passiver i alt 1.348.061 19.769

Medie- og pressehenvendelser