Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 2 ноември 2007 г.

6 ноември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 184 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 ноември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена − 141,8 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. EUR до 95,7 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) се увеличават с 5,7 млрд. EUR до 643,5 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 18,6 млрд. EUR до 50,9 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 12,1 млрд. EUR до 434,8 млрд. EUR. На 31 октомври 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 182 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 170 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (също при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 0,2 млрд. EUR до 192 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 539 −184
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 413 2 222
2.1 Вземания от МВФ 9 298 −16
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 135 115 2 238
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 835 −982
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 010 −118
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 010 −118
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 435 011 −12 014
5.1 Основни операции по рефинансиране 170 000 −12 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 005 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 5 3
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −18
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 17 494 2 085
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 696 −140
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 110 −12
9 Други активи 300 153 1 900
Общо активи 1 256 261 −7 243
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 643 503 5 733
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 192 208 297
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 191 974 228
2.2 Депозитно улеснение 219 64
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 15 5
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 185 35
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 58 289 −18 317
5.1 Сектор „Държавно управление“ 50 847 −18 584
5.2 Други задължения 7 442 267
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 27 342 1 948
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 326 111
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 709 1 098
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 709 1 098
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 109 342 1 851
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 899 1
Общо пасиви 1 256 261 −7 243