Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 listopada 2007 r.

6 listopada 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 2 listopada 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 184 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 141,8 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,1 mld euro do poziomu 95,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5,7 mld euro do poziomu 643,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 18,6 mld euro do poziomu 50,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 12,1 mld euro do poziomu 434,8 mld euro. W środę, 31 października 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 182 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 170 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,2 mld euro do poziomu 192 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.539 −184
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.413 2.222
2.1 Należności od MFW 9.298 −16
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 135.115 2.238
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.835 −982
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 18.010 −118
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 18.010 −118
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 435.011 −12.014
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 170.000 −12.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.005 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 5 3
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −18
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 17.494 2.085
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.696 −140
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.110 −12
9 Pozostałe aktywa 300.153 1.900
Aktywa razem 1.256.261 −7.243
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 643.503 5.733
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 192.208 297
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 191.974 228
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 219 64
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 15 5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 185 35
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 58.289 −18.317
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 50.847 −18.584
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.442 267
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 27.342 1.948
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 326 111
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.709 1.098
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.709 1.098
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 109.342 1.851
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.899 1
Pasywa razem 1.256.261 −7.243

Kontakt z mediami