Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 2. novembrī

2007. gada 6. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 2. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 184 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (141.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 95.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.7 mljrd. euro (līdz 643.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.6 mljrd. euro (līdz 50.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 12.1 mljrd. euro (līdz 434.8 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 31. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 182 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 170 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 192 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,539 −184
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,413 2,222
2.1 SVF debitoru parādi 9,298 −16
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 135,115 2,238
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,835 −982
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,010 −118
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,010 −118
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 435,011 −12,014
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 170,000 −12,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,005 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 5 3
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −18
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 17,494 2,085
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,696 −140
8 Valdības parāds euro 37,110 −12
9 Pārējie aktīvi 300,153 1,900
Kopā aktīvi 1,256,261 −7,243
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 643,503 5,733
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 192,208 297
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 191,974 228
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 219 64
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 15 5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 185 35
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 58,289 −18,317
5.1 Saistības pret valdību 50,847 −18,584
5.2 Pārējās saistības 7,442 267
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 27,342 1,948
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 326 111
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,709 1,098
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,709 1,098
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 109,342 1,851
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,899 1
Kopā pasīvi 1,256,261 −7,243

Kontaktinformācija presei