Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. novembru 2007

6. novembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. novembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 184 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) ostala takmer nezmenená na úrovni 141,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,1 mld. EUR na 95,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,7 mld. EUR na 643,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 18,6 mld. EUR na 50,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 12,1 mld. EUR na 434,8 mld. EUR. V stredu 31. októbra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 182 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 170 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (tiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 0,2 mld. EUR na 192 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 539 −184
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 413 2 222
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 298 −16
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 135 115 2 238
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 835 −982
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 010 −118
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 010 −118
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 435 011 −12 014
5.1 Hlavné refinančné obchody 170 000 −12 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 005 1
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 5 3
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −18
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 17 494 2 085
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 696 −140
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 110 −12
9 Ostatné aktíva 300 153 1 900
Úhrn aktív 1 256 261 −7 243
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 643 503 5 733
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 192 208 297
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 191 974 228
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 219 64
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 15 5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 185 35
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 58 289 −18 317
5.1 Verejná správa 50 847 −18 584
5.2 Ostatné záväzky 7 442 267
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 27 342 1 948
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 326 111
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 709 1 098
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 709 1 098
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 109 342 1 851
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 899 1
Úhrn pasív 1 256 261 −7 243