Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 november 2007

6 november 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 2 november 2007 was de daling van EUR 184 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 141,8 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 95,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,7 miljard naar EUR 643,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,6 miljard naar EUR 50,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 12,1 miljard naar EUR 434,8 miljard. Op woensdag 31 oktober 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 182 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 170 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2)
EUR 0,2 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,2 miljard naar EUR 192 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.539 −184
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.413 2.222
2.1 Vorderingen op het IMF 9.298 −16
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 135.115 2.238
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.835 −982
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.010 −118
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.010 −118
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 435.011 −12.014
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 170.000 −12.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.005 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 5 3
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −18
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 17.494 2.085
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.696 −140
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.110 −12
9 Overige activa 300.153 1.900
Totaal activa 1.256.261 −7.243
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 643.503 5.733
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 192.208 297
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 191.974 228
2.2 Depositofaciliteit 219 64
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 15 5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 185 35
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.289 −18.317
5.1 Overheid 50.847 −18.584
5.2 Overige verplichtingen 7.442 267
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 27.342 1.948
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 326 111
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.709 1.098
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.709 1.098
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 109.342 1.851
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.899 1
Totaal passiva 1.256.261 −7.243