Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. novembra 2007

6. november 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. novembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 184 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 141,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 95,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,7 milijarde EUR na 643,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,6 milijarde EUR na 50,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12,1 milijarde EUR na 434,8 milijarde EUR. V sredo, 31. oktobra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 182 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 170 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 192 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.539 −184
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.413 2.222
2.1 Terjatve do MDS 9.298 −16
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 135.115 2.238
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.835 −982
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.010 −118
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.010 −118
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 435.011 −12.014
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 170.000 −12.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.005 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 5 3
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −18
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 17.494 2.085
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.696 −140
8 Dolg širše države v EUR 37.110 −12
9 Druga sredstva 300.153 1.900
Skupaj sredstva 1.256.261 −7.243
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 643.503 5.733
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 192.208 297
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 191.974 228
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 219 64
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 15 5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 185 35
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 58.289 −18.317
5.1 Širša država 50.847 −18.584
5.2 Druge obveznosti 7.442 267
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 27.342 1.948
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 326 111
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.709 1.098
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.709 1.098
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 109.342 1.851
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.899 1
Skupaj obveznosti 1.256.261 −7.243