Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 november 2007

6 november 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 november 2007 motsvarade minskningen på 184 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 141,8 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 95,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,7 miljarder EUR till 643,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,6 miljarder EUR till 50,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 12,1 miljarder EUR till 434,8 miljarder EUR. Onsdagen den 31 oktober 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 182 miljarder EUR och ersattes med en ny på 170 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR, (även den ungefär samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,2 miljarder EUR till 192 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.539 −184
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.413 2.222
2.1 Fordringar på IMF 9.298 −16
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 135.115 2.238
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.835 −982
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.010 −118
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.010 −118
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 435.011 −12.014
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 170.000 −12.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.005 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 5 3
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −18
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 17.494 2.085
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.696 −140
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.110 −12
9 Övriga tillgångar 300.153 1.900
Summa tillgångar 1.256.261 −7.243
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 643.503 5.733
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 192.208 297
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 191.974 228
2.2 Inlåningsfacilitet 219 64
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 15 5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 185 35
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 58.289 −18.317
5.1 Offentliga sektorn 50.847 −18.584
5.2 Övriga skulder 7.442 267
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 27.342 1.948
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 326 111
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.709 1.098
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.709 1.098
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 109.342 1.851
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.899 1
Summa skulder 1.256.261 −7.243