Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 oktober 2007

23 oktober 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 oktober 2007 motsvarade minskningen på 126 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 141,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 95,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 638,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 54,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17,4 miljarder EUR till 435,3 miljarder EUR. Onsdagen den 17 oktober 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 218 miljarder EUR och ersattes med en ny på 171 miljarder EUR. Onsdagen den 17 oktober 2007 avvecklades en likviditetsdränerade finjusterande operation i form av inlåning med fast löptid på 30 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,7 miljarder EUR, (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,8 miljarder EUR till 192,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.849 −126
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 146.648 3.245
2.1 Fordringar på IMF 9.302 −56
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 137.346 3.301
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.538 −2.814
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.020 829
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.020 829
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 436.005 −47.001
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 171.000 −47.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.004 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 15.155 62
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.791 −849
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.122 0
9 Övriga tillgångar 295.199 6.863
Summa tillgångar 1.249.327 −39.791
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 638.698 −1.912
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 193.512 −38.445
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 192.790 −8.836
2.2 Inlåningsfacilitet 708 392
2.3 Inlåning med fast löptid 0 −30.001
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 14 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 141 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 61.634 −2.881
5.1 Offentliga sektorn 54.379 −2.763
5.2 Övriga skulder 7.255 −118
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 25.153 125
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 336 43
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.667 569
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.667 569
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 104.833 2.707
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.895 1
Summa skulder 1.249.327 −39.791
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media