Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. oktober 2007

23. oktober 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. oktober 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 126 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 141,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,8 mia. euro til 95,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,9 mia. euro til 638,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,8 mia. euro til 54,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17,4 mia. euro til 435,3 mia. euro. Onsdag den 17. oktober 2007 udløb en primær markedsoperation på 218 mia. euro, og en ny på 171 mia. euro blev afviklet. Onsdag den 17. oktober 2007 blev en likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation i form af tidsindskud fra modparter på 30 mia. euro afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,8 mia. euro til 192,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.849 −126
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 146.648 3.245
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.302 −56
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 137.346 3.301
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.538 −2.814
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.020 829
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.020 829
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 436.005 −47.001
5.1 Primære markedsoperationer 171.000 −47.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 265.004 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 15.155 62
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.791 −849
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.122 0
9 Andre aktiver 295.199 6.863
Aktiver i alt 1.249.327 −39.791
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 638.698 −1.912
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 193.512 −38.445
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 192.790 −8.836
2.2 Indlånsfacilitet 708 392
2.3 Indskud med fast løbetid 0 −30.001
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 14 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 141 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 61.634 −2.881
5.1 Offentlig forvaltning og service 54.379 −2.763
5.2 Andre forpligtelser 7.255 −118
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 25.153 125
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 336 43
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.667 569
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.667 569
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 104.833 2.707
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.895 1
Passiver i alt 1.249.327 −39.791

Medie- og pressehenvendelser