Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. októbru 2007

23. októbra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. októbra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 126 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 141,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,8 mld. EUR na 95,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,9 mld. EUR na 638,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 54,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 17,4 mld. EUR na 435,3 mld. EUR. V stredu 17. októbra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 218 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 171 mld. EUR. V stredu 17. októbra 2007 sa uskutočnila dolaďovacia operácia na stiahnutie likvidity vo forme termínovaných vkladov vo výške 30 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní so 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 8,8 mld. EUR na 192,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 849 −126
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 146 648 3 245
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 302 −56
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 137 346 3 301
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 538 −2 814
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 020 829
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 020 829
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 436 005 −47 001
5.1 Hlavné refinančné obchody 171 000 −47 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 004 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 155 62
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 791 −849
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 122 0
9 Ostatné aktíva 295 199 6 863
Úhrn aktív 1 249 327 −39 791
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 638 698 −1 912
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 193 512 −38 445
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 192 790 −8 836
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 708 392
2.3 Termínované vklady 0 −30 001
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 14 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 141 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 61 634 −2 881
5.1 Verejná správa 54 379 −2 763
5.2 Ostatné záväzky 7 255 −118
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 153 125
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 336 43
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 667 569
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 667 569
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 104 833 2 707
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 895 1
Úhrn pasív 1 249 327 −39 791

Kontakt pre médiá