Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 oktober 2007

23 oktober 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 19 oktober 2007 was de daling van EUR 126 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard tot EUR 141,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 95,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 638,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,8 miljard naar EUR 54,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17,4 miljard naar EUR 435,3 miljard. Op woensdag 17 oktober 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 218 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 171 miljard verrekend. Op woensdag 17 oktober 2007 verviel een liquiditeitonttrekkende “fine-tuning”-transactie, uitgevoerd in de vorm van een incassering van deposito’s met vaste looptijd ten bedrage van EUR 30 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,8 miljard naar EUR 192,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.849 −126
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 146.648 3.245
2.1 Vorderingen op het IMF 9.302 −56
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 137.346 3.301
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.538 −2.814
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.020 829
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.020 829
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 436.005 −47.001
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 171.000 −47.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.004 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 15.155 62
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.791 −849
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.122 0
9 Overige activa 295.199 6.863
Totaal activa 1.249.327 −39.791
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 638.698 −1.912
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 193.512 −38.445
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 192.790 −8.836
2.2 Depositofaciliteit 708 392
2.3 Termijndeposito's 0 −30.001
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 14 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 141 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 61.634 −2.881
5.1 Overheid 54.379 −2.763
5.2 Overige verplichtingen 7.255 −118
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.153 125
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 336 43
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.667 569
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.667 569
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 104.833 2.707
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.895 1
Totaal passiva 1.249.327 −39.791

Contactpersonen voor de media