Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 pażdziernika 2007 r.

23 października 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 19 października 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 126 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 141,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,8 mld euro do poziomu 95,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,9 mld euro do poziomu 638,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 2,8 mld euro do poziomu 54,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17,4 mld euro do poziomu 435,3 mld euro. W środę, 17 października 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 218 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 171 mld euro. W środę, 17 października 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,7 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,8 mld euro do poziomu 192,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.849 −126
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 146.648 3.245
2.1 Należności od MFW 9.302 −56
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 137.346 3.301
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.538 −2.814
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 17.020 829
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 17.020 829
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 436.005 −47.001
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 171.000 −47.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.004 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 15.155 62
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.791 −849
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.122 0
9 Pozostałe aktywa 295.199 6.863
Aktywa razem 1.249.327 −39.791
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 638.698 −1.912
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 193.512 −38.445
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 192.790 −8.836
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 708 392
2.3 Depozyty terminowe 0 −30.001
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 14 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 141 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 61.634 −2.881
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 54.379 −2.763
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.255 −118
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 25.153 125
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 336 43
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.667 569
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.667 569
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 104.833 2.707
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.895 1
Pasywa razem 1.249.327 −39.791

Kontakt z mediami